Interdagnex sklep

KategorieAdres:
Inter-Dagnex Sp. z o.o.
43-503 Czechowice - Dziedzice
ul. W璕lowa 43

Telefony:
tel. +48 (32) 215 46 08
fax +48 (32) 215 13 37

Jeste tutaj: Strona G堯wna » Regulamin
Formularz reklamacji

Regulamin sklepu internetowego cortini.pl

Regulamin okre郵a warunki sprzeda篡 produkt闚 za pomoc sieci Internet przez Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. W璕lowej 43, wpisany do rejestru przedsi瑿iorc闚 w S康zie Rejonowym Katowice – Wsch鏚 w Katowicach Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego rejestru S康owego pod numerem KRS 0000186833, NIP 6520004579, REGON 003456114 nr tel. +48 (32)2154608, fax +48 (32) 215 13 37; e-mail: poczta@interdagnex.com.pl (zwanym dalej jako „Us逝godawca/Sprzedawca”),

 1. Postanowienia og鏊ne

 2. Definicje

 3. Us逝gi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 4. Opisy i zdj璚ia produkt闚

 5. Warunki zawierania umowy sprzeda篡, ceny Produkt闚

 6. Przyjmowanie i realizacja zam闚ie

 7. Sposoby p豉tno軼i

 8. Sposoby i koszty dostawy

 9. Gwarancje i reklamacje

 10. R瘯ojmia

 11. Ustawowe prawo odst徙ienia od umowy

 12. Postanowienia dotycz帷e Przedsi瑿iorc闚

 13. Dane osobowe Klienta

 14. Warunki rozwi您ywania um闚 o 鈍iadczenie Us逝g elektronicznych

 15. Regulamin

 16. Postanowienia ko鎍owe§1 Postanowienia og鏊ne

1. Sprzedawc Produkt闚 zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest przedsi瑿iorca dzia豉j帷y pod firm Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. W璕lowej 43.  

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar闚no do Konsument闚, jak i do Przedsi瑿iorc闚 korzystaj帷ych ze Sklepu Internetowego. Regulamin dost瘼ny jest w zak豉dce „Regulamin” na stronie Sklepu www.cortini.pl. Regulamin sporz康zony jest w spos鏏 umo磧iwiaj帷y jego wydruk.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy陰cza ani ogranicza jakichkolwiek praw Konsument闚 przys逝guj帷ych im na mocy bezwzgl璠nie wi捫帷ych przepis闚 prawa – wszelkie ewentualne w徠pliwo軼i t逝maczy si na korzy嗆 Konsumenta. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego Regulaminu z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, stosuje si przepisy ustawy.

4. Przed rozpocz璚iem korzystania ze Sklepu Klient dokonuje akceptacji Regulaminu. Akceptacja odbywa si przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

6. Sprzedawca wskazuje nast瘼uj帷e sposoby porozumiewania si z Klientem: telefonicznie pod numerem telefonu/faxu Sklepu: nr tel. +48 (32)2154608, fax +48 (32) 215 13 37; poczta elektroniczna e-mail: poczta@interdagnex.com.pl; formularz kontaktowy dost瘼ny na stronie internetowej pod adresem http://www.cortini.pl/kontakt.html.

8. Klient zobligowany jest do korzystania ze sklepu w spos鏏 zgodny z obowi您uj帷ym prawem.

9. Nazwy producent闚 i marki fabryczne nale膨 do ich w豉軼icieli i prezentowane s na stronach Sklepu wy陰cznie w celach informacyjnych.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno嗆 za wady rzeczy na podstawie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczeg鏊no軼i w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 KC.

§2 Definicje

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku, za wyj徠kiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dost瘼ny w Sklepie Internetowym umo磧iwiaj帷y utworzenie Konta.

Formularz zam闚ienia – Us逝ga Elektroniczna, interaktywny formularz dost瘼ny w Sklepie Internetowym umo磧iwiaj帷y z這瞠nie Zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i poprzez dodanie Produkt闚 do elektronicznego Koszyka oraz okre郵enie warunk闚 Umowy Sprzeda篡, w tym sposobu dostawy i p豉tno軼i.

Klient – zar闚no Przedsi瑿iorca jak i Konsument;

Przedsi瑿iorca –osoba fizyczna w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej lub osoba prawna, a tak瞠 jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej, kt鏎a zawar豉 lub zamierza zawrze Umow sprzeda篡 ze Sprzedawc;

Konsument – osoba, kt鏎a zawar豉 lub zamierza zawrze Umow sprzeda篡 ze Sprzedawc - w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oraz art. 221 Kodeksu cywilnego - pe軟oletnia osoba fizyczna dokonuj帷a z przedsi瑿iorc czynno軼i prawnej niezwi您anej z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow; a tak瞠 osoba fizyczna, kt鏎a dokonuj帷 czynno軼i zwi您anej z prowadzona dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow, dzia豉 tak瞠 w celu niezwi您anym z t dzia豉lno軼i i cel ten przewa瘸; W wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi您uj帷e tak瞠 osoba fizyczna posiadaj帷a ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Konto – Us逝ga Elektroniczna, oznaczony indywidualn nazw (loginem) i has貫m podanym przez Klienta, zesp馧 informacji zawieraj帷ych dane Klienta, s逝膨ce do jego identyfikacji, uprawniaj帷e do zakup闚 w Sklepie Internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zbi鏎 zasob闚 w systemie teleinformatycznym Us逝godawcy, w tym informacje o z這穎nych Zam闚ieniach.

Koszyk – wykaz Produkt闚, podlegaj帷ych zam闚ieniu przez Klienta.

Newsletter – Us逝ga Elektroniczna, elektroniczna us逝ga dystrybucyjna 鈍iadczona przez Us逝godawc za po鈔ednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt鏎a umo磧iwia wszystkim korzystaj帷ym z niej Us逝gobiorcom automatyczne otrzymywanie tre軼i kolejnych edycji newslettera zawieraj帷ego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

Produkty – rzeczy ruchome - asortyment artyku堯w dost瘼nych do zam闚ienia w Sklepie Internetowym, b璠帷ych przedmiotem 鈍iadczenia Umowy sprzeda篡 miedzy Sprzedawc a Klientem, tj. m.in. impregnaty do drewna; 鈔odki do czyszczenia i kosmetyki samochodu; 鈔odki antykorozyjne; pasty, 瞠le, myd豉 i kremy do mycia r彗; kosmetyki do piel璕nacji cia豉; 鈔odki przemys這we;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy/Us逝godawcy, dost瘼ny pod adresem www.cortini.pl, za pomoc kt鏎ego sprzedawane s Produkty b璠帷e w internetowej ofercie „Inter - Dagnex” (art. 8 Ustawy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn);

Sprzedawca/Us逝godawca - Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. W璕lowej 43, wpisany do rejestru przedsi瑿iorc闚 w S康zie Rejonowym Katowice – Wsch鏚 w Katowicach Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego rejestru S康owego pod numerem KRS 0000186833, NIP 6520004579, REGON 003456114 nr tel. +48 (32)2154608, fax +48 (32) 215 13 37; e-mail: poczta@interdagnex.com.pl

字odek komunikacji elektronicznej – rozwi您ania techniczne, w tym urz康zenia teleinformatyczne i wsp馧pracuj帷e z nimi narz璠zia programowe, umo磧iwiaj帷e indywidulane porozumiewanie si na odleg這嗆, przy wykorzystaniu transmisji danych mi璠zy systemami teleinformatycznymi, a w szczeg鏊no軼i poczt elektroniczn.

Umowa sprzeda篡 – umowa sprzeda篡 Produktu zawierana albo zawarta mi璠zy klientem a Sprzedawc za po鈔ednictwem Sklepu internetowego.

Us逝ga elektroniczna – us逝ga 鈍iadczona drog elektroniczn przez Us逝godawc na rzecz Us逝gobiorcy za po鈔ednictwem Sklepu Internetowego.

Us逝gobiorca – osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi您uj帷e tak瞠 osoba fizyczna posiadaj帷a ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, kt鏎ej ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, korzystaj帷a lub zamierzaj帷a korzysta z Us逝gi elektronicznej.

Zam闚ienie - o鈍iadczenie woli Klienta sk豉dane za pomoc Formularza Zam闚ienia i zmierzaj帷e bezpo鈔ednio do zawarcia Umowy sprzeda篡 Produktu ze Sprzedawc.

§3 Us逝gi elektroniczne w Sklepie Internetowym

  1. W Sklepie Internetowym dost瘼ne s nast瘼uj帷e Us逝gi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam闚ienia oraz Newsletter.

  2. Klient mo瞠 dokona zam闚ienia w Sklepie z chwil rejestracji Konta lub bez rejestracji Konta z chwil wype軟ienia Formularza rejestracji dost瘼nego na stronie Sklepu.

  3. Konto – korzystanie z Konta Klienta mo磧iwe jest po spe軟ieniu 陰cznie dw鏂h kolejnych krok闚 – (1) wype軟ieniu Formularza Rejestracji oraz (2) klikni璚iu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezb璠ne jest podanie nast瘼uj帷ych danych Us逝gobiorcy: imi i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has這. W wypadku Przedsi瑿iorc闚 niezb璠ne jest tak瞠 podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  4. Formularz Zam闚ienia – korzystanie z Formularza Zam闚ienia rozpoczyna si z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Z這瞠nie Zam闚ienia nast瘼uje po spe軟ieniu 陰cznie dw鏂h kolejnych krok闚 – (1) po wype軟ieniu Formularza Zam闚ienia i (2) klikni璚iu pola „Przejd do potwierdzenia/Dalej” – do tego momentu istnieje mo磧iwo嗆 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale篡 kierowa si wy鈍ietlanymi komunikatami oraz informacjami dost瘼nymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam闚ienia niezb璠ne jest podanie nast瘼uj帷ych danych: imi i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilo嗆 Produktu/闚, miejsce i spos鏏 dostawy, spos鏏 p豉tno軼i. W wypadku Przedsi瑿iorc闚 niezb璠ne jest tak瞠 podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  5. Newsletter – korzystanie z Newslettera nast瘼uje po podaniu w zak豉dce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt鏎y maj by przesy豉ne kolejne edycje Newslettera i klikni璚iu pola „Dodaj adres”. Na Newsletter mo積a si r闚nie zapisa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak豉dania Konta albo sk豉dania Zam闚ienia – z chwil utworzenia Konta albo z這瞠nia Zam闚ienia Us逝gobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

  6. Korzystanie z Us逝g Elektronicznych przez Us逝gobiorc jest nieodp豉tne.

  7. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym 鈍iadczone s przez czas nieoznaczony.

  8. Korzystanie z Formularza Zam闚ienia ma charakter jednorazowy i ulega zako鎍zeniu z chwil z這瞠nia Zam闚ienia za jego po鈔ednictwem.

  9. Wymagania techniczne niezb璠ne do wsp馧pracy z systemem teleinformatycznym, kt鏎ym pos逝guje si Us逝godawca:

   1. Komputer, laptop lub inne urz康zenie multimedialne z dost瘼em do Internetu.

   2. Dost瘼 do poczty elektronicznej.

   3. Przegl康arka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wy窺zej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wy窺zej, Opera w wersji 7.0 i wy窺zej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wy窺zej.

   4. Zalecana rozdzielczo嗆 ekranu: 1024x768.

   5. W陰czenie w przegl康arce internetowej mo磧iwo軼i zapisu plik闚 Cookies oraz obs逝gi Javascript.

  10. Us逝gobiorca obowi您any jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos鏏 zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj帷 na uwadze poszanowanie d鏏r osobistych oraz praw autorskich i w豉sno軼i intelektualnej os鏏 trzecich.

  11. Us逝gobiorca obowi您any jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  12. Us逝gobiorc obowi您uje zakaz dostarczania tre軼i o charakterze bezprawnym.

§4 Opisy i zdj璚ia produkt闚

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2. Zdj璚ia Produkt闚 to ilustracje pogl康owe i mog czasami r騜ni si od rzeczywistego wygl康u przedmiotu - nie zmienia to jednak w豉軼iwo軼i Produktu.

3. Sprzedawca dok豉da wszelkich stara, aby informacje o dost瘼no軼i Produkt闚 by造 aktualne, a tak瞠 aby opisy Produkt闚 i prezentowane zdj璚ia Produkt闚 by造 jak najdok豉dniejsze.

4. W przypadku sprzeda篡 Produktu Przedsi瑿iorcy Sprzedawca obowi您any jest przed zawarciem umowy udzieli kupuj帷emu Przedsi瑿iorcy potrzebnych wyja郾ie o stosunkach prawnych i faktycznych dotycz帷ych Produktu oraz obowi您any jest wyda posiadane przez siebie dokumenty, kt鏎e tego Produktu dotycz, w tym m.in. instrukcj korzystania z Produktu.

5. W przypadku sprzeda篡 Produktu Konsumentowi, Sprzedawca obowi您any jest udzieli mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumia造ch i niewprowadzaj帷ych w b陰d informacji w j瞛yku polskim, wystarczaj帷ych do prawid這wego i pe軟ego korzystania ze sprzedanego Produktu. W szczeg鏊no軼i nale篡 poda: rodzaj produktu, okre郵enie jego producenta lub importera, znak bezpiecze雟twa i znak zgodno軼i wymagane przez odr瑿ne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dane wskazane w odr瑿nych przepisach.

§5 Warunki zawierania umowy sprzeda篡, ceny Produkt闚

1. Og這szenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczeg鏊no軼i ich opisy, parametry techniczne i u篡tkowe oraz ceny, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produkt闚 zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane s w z這tych polskich i zawieraj podatek VAT oraz ewentualne c豉. Ceny nie zawieraj ewentualnych koszt闚 dostawy, kt鏎e s naliczane indywidualnie i wskazywane w trakcie sk豉dania zam闚ienia.

3. Ceny prezentowane w Sklepie mog ulega zmianom, w szczeg鏊no軼i z uwagi na zmiany stawki podatku VAT. Jednak瞠 dla z這穎nego Zam闚ienia obowi您uj ceny aktualne na moment jego z這瞠nia przez Klienta. Cena jest wi捫帷a w chwili z這瞠nia przez Klienta Zam闚ienia.

4. Sklep ma obowi您ek uzyskania wyra幡ej zgody Konsumenta na ka盥 dodatkow p豉tno嗆 wykraczaj帷 poza uzgodnione wynagrodzenie za g堯wne obowi您ki umowne wynikaj帷e ze sprzeda篡 Produkt闚 w Sklepie.

5. Do ka盥ego zam闚ienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§6 Przyjmowanie i realizacja zam闚ie

1. W celu zawarcia Umowy sprzeda篡 w Sklepie Internetowym niezb璠ne jest wcze郾iejsze z這瞠nie przez Klienta Zam闚ienia.

2. Zam闚ienia - stanowi帷e ofert zawarcia umowy - w Sklepie mo積a sk豉da poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produkt闚, post瘼uj帷 zgodnie z instrukcjami pojawiaj帷ymi si na stronie. Po zako鎍zeniu zakup闚 zostanie wy鈍ietlone podsumowanie z mo磧iwo軼i wyboru sposobu p豉tno軼i oraz sposobu dostarczenia towaru wraz z wszystkimi p豉tno軼iami (dostawa kurierem, Poczt Polsk lub odbi鏎 osobisty).

3. W zam闚ieniu Klient wskazuje dane do dokument闚 sprzeda篡, dane kontaktowe oraz adres dostawy.

4. Po z這瞠niu zam闚ienia Sprzedawca niezw這cznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi您anie Klienta jego Zam闚ieniem. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie zam闚ienia zawiera wykaz zam闚ionych Produkt闚, ca趾owity koszt jego realizacji obejmuj帷y cen Produktu oraz koszt transportu. Potwierdzenie otrzymania Zam闚ienia i jego przyj璚ie do realizacji nast瘼uje poprzez przes豉nie stosownej wiadomo軼i na podany w trakcie sk豉dania Zam闚ienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt鏎a zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych element闚 Zam闚ienia, o鈍iadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zam闚ienia i o jego przyj璚iu do realizacji. Z chwil otrzymania przez Klienta powy窺zej wiadomo軼i e –mail - potwierdzenia zam闚ienia wys豉nego przez Sprzedawc - zostaje zawarta Umowa sprzeda篡 mi璠zy Klientem a Sprzedawc.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi tre軼i zawieranej Umowy sprzeda篡 nast瘼uje poprzez (1) udost瘼nienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przes豉nie Klientowi wiadomo軼i e-mail, o kt鏎ej mowa w §6 ust. 4, a tak瞠 poprzez (3) do陰czanie do przesy貫k dowodu zakupu zawartej Umowy sprzeda篡. Tre嗆 Umowy sprzeda篡 jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. Umowa zostaje zawarta na podstawie przedmiotowego Regulaminu.

7. Realizacja przyj皻ego zam闚ienia rozpoczyna si: a) w przypadku zam闚ie p豉tnych przy odbiorze – z chwil przyj璚ia zam闚ienia do realizacji przez Sprzedawc; b) w przypadku zam闚ie p豉tnych przelewem z chwil uznania rachunku bankowego na koncie Sprzedawcy;

8. W sytuacji braku zam闚ionego a niewadliwego towaru Sprzedawca informuje o tym Klienta mailem b康 telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – towar wysy豉ny jest w terminie p騧niejszym lub uiszczona nale積o嗆 jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysy豉ny jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesy貫k ponosi Sprzedawca.

9. Klient akceptuje, 瞠 do sprzeda篡 promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produkt闚 i realizacja zam闚ie nast瘼uje, a do wyczerpania si zapas闚 Produkt闚 obj皻ych t form sprzeda篡.

10. Miejscem spe軟ienia 鈍iadczenia jest:

- siedziba Sklepu - w przypadku osobistego odbioru zam闚ionych produkt闚 w siedzibie Sklepu,

- oznaczone przez Klienta miejsce (adres dostawy) - w przypadku dostawy towar闚 na wskazany przez Klienta adres,

§7 Sposoby p豉tno軼i

1. Klient mo瞠 dokona zap豉ty za zam闚ione Produkty w nast瘼uj帷y spos鏏:

a). przed wydaniem zam闚ionych produkt闚 Klientowi akceptowaln form p豉tno軼i jest:

- przelew elektroniczny (e-przelewy) lub bankowy na wskazany rachunek bankowy

- kart kredytow;

Termin zap豉ty w przypadku wybrania tej formy p豉tno軼i wynosi 7 dni od dnia z這瞠nia zam闚ienia;

b). w chwili odbioru zam闚ionych produkt闚 akceptowaln form p豉tno軼i jest:

- p豉tno嗆 za pobraniem – w przypadku dostawy produkt闚 za po鈔ednictwem kuriera lub Poczty Polskiej p豉tne do r彗 kuriera lub pracownika Poczty Polskiej dostarczaj帷ego produkty,

- p豉tno嗆 przy odbiorze – w przypadku osobistego odbioru zam闚ionych produkt闚.


§8 Sposoby i koszty dostawy

 1. Produkty zam闚ione w Sklepie dostarczane s za po鈔ednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej SI笈EMKA

 2. Odbi鏎 osobisty mo磧iwy jest pod adresem: 43-503 Czechowice – Dziedzice, ul. W璕lowa 43 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 (z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 3. Dostawa produkt闚 dost瘼na jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. S one wskazywane w trakcie sk豉dania Zam闚ienia i uzale積ione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz p豉tno軼i. Koszty dostawy s zr騜nicowane zale積e od wagi towaru, jego gabarytu i sposobu p豉tno軼i. Koszty dostawy wskazane s r闚nie na stronie Sklepu Internetowego w zak豉dce Koszty dostawy.

 5. Dostawa zam闚ionego Produktu w przypadku wyboru formy p豉tno軼i przelewem - nast徙i w terminie od 2 do 7 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p豉tno軼i za pobraniem - nast徙i do 2 do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzeda篡.

5. Dok豉dny termin dostawy zostanie potwierdzony najp騧niej w dniu poprzedzaj帷ym dostaw Produktu do Klienta poprzez kontakt telefoniczny b康 mailowy.

6. Odbieraj帷y Produkt powinien w obecno軼i kuriera dokonuj帷ego dostawy dokona sprawdzenia stanu zewn皻rznego przesy趾i, a tak瞠 jej zawarto軼i. W razie stwierdzenia ubytk闚 lub uszkodze odbiorca przesy趾i powinien w obecno軼i kuriera dokonuj帷ego dostawy sporz康zi protok馧 szkody albo w przypadku stwierdzenia ubytk闚 lub uszkodze po odbiorze przesy趾i wezwa kuriera w ci庵u 7 dni od dnia jej odebrania w celu sporz康zenia protoko逝 szkody.

7. Odbi鏎 przesy趾i nale篡 potwierdzi pisemnym pokwitowaniem.

§9 Gwarancje i reklamacje

 1. W przypadku, gdy dostarczony Produkt b璠zie posiada wady Klient mo瞠 skorzysta z uprawnie gwarancyjnych kieruj帷 je bezpo鈔ednio do Sprzedawcy lub do wskazanych serwis闚.

 2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wy陰cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie Klienta wynikaj帷ych z tytu逝 r瘯ojmi, zgodnie z ustaw z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Reklamacje zwi您ane ze 鈍iadczeniem Us逝g Elektronicznych za po鈔ednictwem Sklepu Internetowego oraz pozosta貫 reklamacje zwi您ane z dzia豉niem Sklepu internetowego lub nieprawid這wym dzia豉niem Serwisu Us逝gobiorca mo瞠 sk豉da w szczeg鏊no軼i za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@interdagnex.com.pl lub pisemnie na adres: Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp. z o.o., ul. W璕lowa 43, 43-503 Czechowice – Dziedzice.

 4. Zaleca si podanie w opisie reklamacji jak najwi璚ej informacji i okoliczno軼i dotycz帷ych przedmiotu reklamacji, w szczeg鏊no軼i rodzaju i daty wyst徙ienia nieprawid這wo軼i oraz danych kontaktowych – u豉twi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us逝godawc.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Us逝godawc nast瘼uje niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni.

 6. Odpowied Us逝godawcy w sprawie reklamacji jest wysy豉na na podany przez Us逝gobiorc adres, chyba 瞠 Us逝gobiorca poda inny spos鏏.

§10 R瘯ojmia

    1. Podstawa i zakres odpowiedzialno軼i Sprzedawcy wobec Klienta z tytu逝 r瘯ojmi s okre郵one w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

    2. Zawiadomienia wynikaj帷ego z tytu逝 r瘯ojmi oraz zg這szenia odpowiedniego 膨dania mo積a dokona za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@interdagnex.com.pl lub pisemnie na adres: Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp. z o.o., ul. W璕lowa 43, 43-503 Czechowice – Dziedzice.

    3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu.

    4. Sprzedawca odpowiada z tytu逝 r瘯ojmi wobec Klienta, je瞠li wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up造wem 2 (dw鏂h) lat od dnia wydania Produktu.

    5. Je瞠li kupuj帷ym jest Konsument, na r闚ni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt鏎a wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej dzia豉lno軼i gospodarczej oraz osoby, kt鏎a przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr騜niaj帷ego przedstawia si jako producent.

    6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wzgl璠em kupuj帷ego b璠帷ego Konsumentem za to, 瞠 sprzedany Produkt nie ma w豉軼iwo軼i wynikaj帷ych z publicznych zapewnie, o kt鏎ych mowa w §10 ust.5 Regulaminu, je瞠li zapewnie tych nie zna ani, oceniaj帷 rozs康nie, nie m鏬 zna albo nie mog造 one mie wp造wu na decyzje kupuj帷ego o zawarciu umowy sprzeda篡, albo gdy ich tre嗆 zosta豉 sprostowana przed zawarciem umowy sprzeda篡.

    7. Je瞠li kupuj帷ym jest Konsument, a wada fizyczna zosta豉 stwierdzona przed up造wem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa si, 瞠 wada lub jej przyczyna istnia豉 w chwili przej軼ia niebezpiecze雟twa na kupuj帷ego.

    8. Je瞠li sprzedany Produkt ma wad Klient mo瞠 膨da wymiany Produktu, naprawy Produktu, obni瞠nia jego ceny, a w przypadku istotnej wady Produktu z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy.

    9. W przypadku, gdy Klient z這篡 o鈍iadczenie o obni瞠niu ceny Produktu lub o odst徙ieniu od umowy Sprzedawca mo瞠 niezw這cznie i bez nadmiernych niedogodno軼i dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad lub wad usun望. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je瞠li Produkt by ju wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawc albo Sprzedawca nie uczyni zado嗆 obowi您kowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usuni璚ia wady.

    10. Je瞠li kupuj帷ym jest Konsument mo瞠, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc usuni璚ia wady, 膨da wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu 膨da usuni璚ia wady, chyba 瞠 doprowadzenie Produktu do zgodno軼i z umow w spos鏏 wybrany przez Konsumenta jest niemo磧iwe albo wymaga這by nadmiernych koszt闚 w por闚naniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc.

    11. Klient, kt鏎y wykonuje uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi jest obowi您any dostarczy na koszt Sprzedawcy wadliwy Produkt do Sprzedawcy.

    12. Dostarczenie wadliwych Produkt闚 do Sprzedawcy mo瞠 nast徙i poprzez:

a) kontakt ze Sprzedawc i odes豉nie Produktu na adres Sprzedawcy poprzez Poczt Polsk lub kuriera,
b) osobiste dostarczenie Produktu do siedziby Sprzedawcy.

13. Je瞠li Konsument za膨da wymiany Produktu lub usuni璚ia wady albo z這篡 o鈍iadczenie o obni瞠niu ceny, okre郵aj帷 kwot, o kt鏎 cena ma by obni穎na, a Sprzedawca nie ustosunkowa si do tego 膨dania w terminie 14 dni, uwa瘸 si, 瞠 膨danie to uzna za uzasadnione.

14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno軼i z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li Klient wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy.

15. W przypadku, gdy Przedsi瑿iorca kupuje Produkty oznaczone co do gatunku albo Produkty maj帷e powsta w przysz這軼i, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno軼i z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li Przedsi瑿iorca wiedzia o wadzie w chwili wydania Produktu.

16. Kupuj帷y b璠帷y Przedsi瑿iorc traci uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li nie zbada Produktu w czasie i w spos鏏 przyj皻y przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomi niezw這cznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz豉 na jaw dopiero p騧niej – je瞠li nie zawiadomi Sprzedawcy niezw這cznie po jej stwierdzeniu.

17. Roszczenie o napraw lub wymian sprzedanego Produktu przedawnia si z up造wem roku, licz帷 od dnia stwierdzenia wady. Je瞠li kupuj帷ym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie mo瞠 zako鎍zy si przed up造wem terminu okre郵onego w §10 ust.4.

18. W terminie okre郵onym w §10 ust.17 Regulaminu Klient mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy albo obni瞠niu ceny z powodu wady Produktu.

19. Je瞠li Klient 膨da wymiany lub naprawy Produktu, bieg terminu do z這瞠nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy albo obni瞠nia ceny rozpoczyna si z chwil bezskutecznego up造wu terminu do wymiany lub naprawy Produktu.

20. Do zachowania terminu wskazanego w §10 ust.17 Regulaminu wystarczy wys豉nie przed jego up造wem zawiadomienia o wadzie.

21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania 膨dania naprawy lub wymiany, Sprzedawca ustosunkuje si do 膨dania Klienta.

§11 Ustawowe prawo odst徙ienia od umowy

    1. Zgodnie z ustaw z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument mo瞠 zrezygnowa z zakupionego Produktu poprzez odst徙ienie od umowy sprzeda篡 bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek koszt闚 innych ni koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PrKonsU, sk豉daj帷 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta lub obj璚ia w posiadanie przez wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewo幡ik. Do zachowania tego terminu wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem na adres Sprzedawcy. Wys豉nie mo瞠 nast徙i poprzez nadanie o鈍iadczenia listem poleconym lub wys豉nie poczt elektroniczn. Mo磧iwe jest r闚nie z這瞠nie o鈍iadczenia bezpo鈔ednio u Sprzedawcy.

    2. W przypadku odst徙ienia od umowy dotycz帷ej 鈍iadczenia Us逝gi Elektronicznej termin 14- dniowy na z這瞠nie o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy liczy si od dnia jej zawarcia.

    3. W przypadku wys豉nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu poczt elektroniczn Konsument mo瞠 skorzysta ze wzoru formularza odst徙ienia od umowy dost瘼nego na stronie www.cortini.pl. Sprzedawca ma obowi您ek niezw這cznie przes豉 Konsumentowi potwierdzenie otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy z這穎nego poczt elektroniczn.

    4. W przypadku, gdy ten sam Konsument sk豉da jedno zam闚ienie obejmuj帷e wiele Produkt闚, kt鏎e s dostarczane osobno, okres na odst徙ienie od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia, w kt鏎ym Konsument lub osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. W przypadku dostarczania Produkt闚 partiami lub w cz窷ciach, okres na odst徙ienie od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia, w kt鏎ym Konsument lub osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub cz窷ci.

    5. Konsument ma mo磧iwo嗆 odwo豉nia swojego o鈍iadczenia o odst徙ieniu tylko wtedy, gdy o鈍iadczenie o odwo豉niu dosz這 jednocze郾ie lub przed o鈍iadczeniem o odst徙ieniu.

    6. Kosztami obci捫aj帷ymi Konsumenta wymienionymi w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta s koszty innego ni najta雟zy zwyk造 spos鏏 dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy, bezpo鈔ednie koszty zwrotu oraz koszty 鈍iadczenia spe軟ionego do czasu z這瞠nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy.

    7. Mo磧iwe jest odst徙ienie przez Konsumenta od Umowy w ca這軼i lub w cz窷ci – co do jednego lub kilku spo鈔鏚 zam闚ionych Produkt闚.

    8. Konsument niezw這cznie zwraca Produkt na w豉sny koszt poprzez Poczt Polsk lub kuriera, lub poprzez zwrot w siedzibie Sprzedawcy, jednak nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym odst徙i od umowy. Produkt nale篡 zwr鏂i na adres: Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp. z o.o., ul. W璕lowa 43, 43-503 Czechowice – Dziedzice, chyba 瞠 Sprzedawca zaproponowa, 瞠 sam odbierze Produkt.

    9. Je瞠li Konsument wybra spos鏏 odes豉nia Produktu inny ni najta雟zy zwyk造 spos鏏 oferowany przez Sprzedawc tj. poprzez poczt, Sprzedawca nie jest zobowi您any do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt闚.

    10. Do zwracanego Produktu prosz do陰czy dow鏚 sprzeda篡.

    11. Produkty powinny zosta zwr鏂one w stanie niezmienionym, chyba 瞠 zmiana by豉 konieczna w granicach zwyk貫go zarz康u.

    12. Konsument ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i rzeczy b璠帷e wynikiem korzystania z niej w spos鏏 wykraczaj帷y poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    13. Sprzedawca ma obowi您ek niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania o鈍iadczenia od Konsumenta o odst徙ieniu od umowy, zwr鏂i konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.

    14. Sprzedawca dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Konsument, chyba 瞠 Konsument wyra幡ie zgodzi si na inny spos鏏 zwrotu, kt鏎y nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami.

    15. Je瞠li Sprzedawca nie zaproponowa, 瞠 sam odbierze rzecz od Konsumenta, mo瞠 wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, kt鏎e zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

    16. Prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje Konsumentowi w odniesieniu do um闚: (1) 鈍iadczenia us逝g rozpocz皻ych za wyra幡 zgod konsumenta, kt鏎y zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez Sprzedawc utraci prawo do odst徙ienia od umowy, o kt鏎ym mowa powy瞠j; (2) w kt鏎ej cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad kt鏎ymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli; (3) 鈍iadcze o w豉軼iwo軼iach okre郵onych przez konsumenta w z這穎nym przez niego zam闚ieniu, w kt鏎ej przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) 鈍iadcze, kt鏎ych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub maj帷ych kr鏒ki termin przydatno軼i do u篡cia; (5) kt鏎ych przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, kt鏎ej po otwarciu nie mo積a zwr鏂i ze wzgl璠u na ochron zdrowia luz ze wzgl璠闚 higienicznych; (6) kt鏎ych przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, kt鏎e po dostarczeniu, ze wzgl璠u na sw鎩 charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami; (7) kt鏎ych przedmiotem 鈍iadczenia s napoje alkoholowe, kt鏎ych cena zosta豉 uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda篡, a kt鏎ych dostarczenie mo瞠 nast徙i dopiero po up造wie 30 dni i kt鏎ych warto嗆 zale篡 od waha na rynku, nad kt鏎ymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt鏎ej konsument wyra幡ie 膨da, aby przedsi瑿iorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; (9) w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz皻owanym opakowaniu, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu; (10) dostarczanie dziennik闚, periodyk闚 lub czasopism, z wyj徠kiem umowy o prenumerat; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 鈍iadczenie us逝g w zakresie zakwaterowania, innych ni do cel闚 mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod闚, gastronomii, us逝g zwi您anych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je瞠li w umowie oznaczono dzie lun okres 鈍iadczenia us逝gi; (13) o dostarczanie tre軼i cyfrowych, kt鏎e nie s zapisane na no郾iku materialnym, je瞠li spe軟ienie 鈍iadczenia rozpocz窸o si za wyra幡a zgod Konsumenta przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc o utracie prawo odst徙ienia od umowy.

§12 Postanowienia dotycz帷e Przedsi瑿iorc闚

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz wy陰cznie Klient闚 b璠帷ych Przedsi瑿iorcami.

 2. W wypadku Przedsi瑿iorc闚 Sprzedawca ma prawo ograniczy dost瘼ne sposoby p豉tno軼i, w tym tak瞠 wymaga dokonania przedp豉ty w ca這軼i albo cz窷ci i to niezale積ie od wybranego przez Klienta sposobu p豉tno軼i w Formularzu Zam闚ienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda篡.

 3. Przedsi瑿iorca zobowi您any jest do wykonania swojego zobowi您ania z tytu逝 Umowy Sprzeda篡 (tj. w szczeg鏊no軼i zap豉ty ceny i odbioru Produktu) niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 瞠 Umowa Sprzeda篡 stanowi inaczej.

 4. Produkty b璠帷e przedmiotem Umowy Sprzeda篡 zawartej z Przedsi瑿iorc pozostaj w豉sno軼i Sprzedawcy do uiszczenia ceny i koszt闚 dostawy z tytu逝 Umowy Sprzeda篡.

 5. Z chwil wydania przez Sprzedawc Produktu przewo幡ikowi korzy軼i i ci篹ary zwi您ane z rzecz oraz niebezpiecze雟two przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodz na Przedsi瑿iorc. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno軼i za utrat, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta貫 od przyj璚ia jej do przewozu a do jej wydania Przedsi瑿iorcy oraz za op騧nienie w przewozie przesy趾i.

 6. W razie przes豉nia Produktu do Przedsi瑿iorcy za po鈔ednictwem przewo幡ika Przedsi瑿iorca obowi您any jest zbada przesy趾 w czasie i w spos鏏 przyj皻y przy przesy趾ach tego rodzaju. Je瞠li stwierdzi, 瞠 w czasie przewozu nast徙i ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi您any jest dokona wszelkich czynno軼i niezb璠nych do ustalenia odpowiedzialno軼i przewo幡ika.

 7. Odpowiedzialno嗆 Us逝godawcy/Sprzedawcy w stosunku do Przedsi瑿iorcy, bez wzgl璠u na jej podstaw prawn, jest ograniczona - zar闚no w ramach pojedynczego roszczenia, jak r闚nie za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko軼i zap豉conej ceny oraz koszt闚 dostawy z tytu逝 Umowy Sprzeda篡. Us逝godawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno嗆 w stosunku do Przedsi瑿iorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno軼i z tytu逝 utraconych korzy軼i w stosunku do Przedsi瑿iorcy.

§13 Dane osobowe Klienta

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. W璕lowej 43, wpisany do rejestru przedsi瑿iorc闚 w S康zie Rejonowym Katowice – Wsch鏚 w Katowicach Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego rejestru S康owego pod numerem KRS 0000186833, NIP 6520004579, REGON 003456114.

2. Dane osobowe Klienta b璠 przetwarzane przez Us逝godawc z zachowaniem wymog闚 bezpiecze雟twa okre郵onych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p騧n. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z p騧n. zm.).

3. Podczas sk豉dania zm闚ienia Klient wyra瘸 zgod na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zam闚ienia Klienta. Akceptacja odbywa si przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przys逝guje prawo do wgl康u w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia 膨dania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

5. Dane osobowe Klient闚 podawane podczas rejestracji s przetwarzane przez Us逝godawc wy陰cznie w celu realizacji zam闚ie w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczo軼i finansowej oraz, w zale積o軼i do decyzji Klienta, mog by one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.

6. Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udost瘼nia osobom trzecim danych personalnych i adresowych u篡tkownik闚

§14 Warunki rozwi您ywania um闚 o 鈍iadczenie Us逝g Elektronicznych

 1. Us逝godawca i Us逝gobiorca mog rozwi您a umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej w ka盥ym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Wypowiedzenie umowy o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu mo瞠 ulec umowa o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ci庵造m (np. Konto).

   2. Us逝gobiorca mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przes豉nie stosownego o鈍iadczenia w szczeg鏊no軼i za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@interdagnex.com.pl lub te pisemnie na adres: Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno – Handlowo - Us逝gowe „INTER – DAGNEX” Sp. z o.o., ul. W璕lowa 43, 43-503 Czechowice – Dziedzice. Umowa w takim wypadku wygasa po up造wie 7 dni od dnia z這瞠nia o鈍iadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba 瞠 strony ustal kr鏒szy termin wypowiedzenia.

   3. W wypadku Us逝gobiorc闚 b璠帷ych jednocze郾ie Konsumentami Us逝godawca mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej, gdy Us逝gobiorca obiektywnie ra膨co albo uporczywie narusza Regulamin, w szczeg鏊no軼i gdy dostarcza tre軼i o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usuni璚ia narusze z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mie charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po up造wie 14 dni od dnia z這瞠nia przez Us逝godawc Us逝gobiorcy o鈍iadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. W wypadku Us逝gobiorc闚 b璠帷ych jednocze郾ie Przedsi瑿iorcami Us逝godawca mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes豉nie Us逝gobiorcy stosownego o鈍iadczenia.

§15 Regulamin

 1. Us逝godawca/Sprzedawca publikuje aktualn wersj Regulaminu na stronach Serwisu.

 2. Regulamin jest integraln cz窷ci umowy.

 3. Us逝godawca/Sprzedawca mo瞠 wprowadza zmiany do Regulaminu z wa積ych przyczyn to jest: zmiany przepis闚 prawa; zmiany sposob闚 p豉tno軼i i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp造waj na realizacje postanowie niniejszego Regulaminu.

 4. O zamiarze wprowadzenia zmian Us逝godawca/Sprzedawca, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego, informuje z wyprzedzeniem Us逝gobiorc闚/Klient闚 posiadaj帷ych Konto w Sklepie Internetowym przez przes豉nie na adres e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w 篡cie. Zmieniony Regulamin wi捫e Us逝gobiorc/Klienta, je瞠li nie wypowiedzia umowy o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej o charakterze ci庵造m w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 5. O zamiarze rezygnacji z Konta Us逝gobiorca/Klient informuje Us逝godawc/Sprzedawc przez przes豉nie wiadomo軼i na adres e-mail Us逝godawcy/Sprzedawcy.

 6. Je瞠li Us逝godawca/Klient nie poinformuje Us逝godawcy/Sprzedawcy w terminie wskazanym w ust瘼ie 4 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodz w 篡cie w dniu wskazanym przez Sklep Internetowy.

 7. Zmiany Regulaminu nie b璠 w 瘸den spos鏏 narusza praw nabytych Us逝gobiorc闚 b璠帷ych jednocze郾ie Konsumentami i korzystaj帷ych ze Sklepu Internetowego przed dniem wej軼ia w 篡cie zmian, w szczeg鏊no軼i zmiany Regulaminu nie b璠 mia造 wp造wu na ju sk豉dane lub z這穎ne Zam闚ienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda篡.

 8. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa豉 wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op豉t lub podwy窺zeniem obecnych Us逝gobiorca b璠帷y Konsumentem ma prawo odst徙ienia od umowy.

§16 Postanowienia ko鎍owe

1. Je瞠li strony Sklepu Internetowego funkcjonuj niepoprawnie, wyst瘼uj b喚dy lub inne nieprawid這wo軼i prosimy o zg這szenie tego faktu drog elektroniczn korzystaj帷 np. z email lub formularza kontaktowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 Nr 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz.1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz inne w豉軼iwe przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku zaistnienia ewentualnych spor闚 mog帷ych wynikn望 w toku realizacji przedmiotowej umowy Konsument mo瞠 skorzysta z pozas康owych sposob闚 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze m.in. poprzez sta貫 polubowne s康y konsumenckie, mediatora itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozas康owych sposob闚 rozpatrywania reklamacji spory zostan poddane w豉軼iwym s康om powszechnym.

4. Ewentualne spory mog帷e wynikn望 w toku realizacji przedmiotu umowy pomi璠zy Us逝godawc/Sprzedawc a Przedsi瑿iorc rozstrzygane b璠 przez w豉軼iwy dla Us逝godawcy/Sprzedawcy s康.

5. Regulamin oraz pouczenie o mo磧iwo軼i odst徙ienia od umowy zawieraj帷e informacje, kt鏎e zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca ma obowi您ek przekaza Klientowi, stanowi integraln cz窷 Umowy sprzeda篡 zawieranej na odleg這嗆 i mog by zmienione jedynie za wyra幡ym porozumieniem stron.

6. W przypadku pyta prosimy o kontakt z Us逝godawc/Sprzedawc.

7. Regulamin wchodzi w 篡cie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Copyright © 2007 Interdagnex. All rights reserved. Wizja.net